fbpx

PERSONUPPGIFTSPOLICY – GLIMRA

Version 2019:1

Senast uppdaterad: 19 juni 2019

Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) följer den nya dataskyddsförordningen (”GDPR”), och förklarar hur Arremon Betallösningar AB, org.nr. 559199-8132 (”Vi” eller ”Glimra”) samlar in, använder, skyddar och delar de personuppgifter som Vi har om våra Användare och andra som använder vår app, webbsida eller webbapp (”Du” eller ”Användare”) (”Applikationerna”) eller besöker våra biltvättsstationer (”Tjänster”). Denna Personuppgiftspolicy beskriver vilka personuppgifter Vi samlar in, varför Vi samlar in dem, den rättsliga grunden för Vår behandling av uppgifterna, hur Vi skyddar dem och hur länge Vi lagrar dem. Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Saknar Du svar på någon fråga får Du gärna hör av dig till oss.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 • När Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att Vi tillhandahåller våra Applikationer och Tjänster är Vi personuppgiftsansvariga enligt GDPR. Nedan finns våra kontaktuppgifter. Våra kontaktuppgifter finns även på vår webbsida glimra.se under fliken Kundservice och i vår app under fliken Kundservice.

Personuppgiftsansvarig:             Arremon Betallösningar AB

Organisationsnummer:               559199-8132

Adress:                                            Mälarvarvsbacken 8

E-post:                                            privacy@glimra.com

2 NÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

2.1 Generellt

 • Med “personuppgift” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. “Känsliga personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
 • Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter hänförliga till dig.
 • Nedan redogörs för när dina personuppgifter behandlas.

2.2 Användarkonto

 • För att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna måste Glimra samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. I samband med Du registrerar dig som Användare hos Applikationerna godkänner Du till att Glimra samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftpolicy. Personuppgiftspolicyn är en integrerad del till Glimras användarvillkor som finns att tillgå i Applikationerna.

2.3 Användning av Tjänsterna

 • Vid användning av Applikationerna och Tjänsterna samlas uppgifter om användandet av Tjänsterna in, såsom datum, klockslag, biltvättsanläggning, geografisk plats, betalningsuppgifter och uppgifter om Användarens enhetsinställningar. Vi samlar även in lokaliseringsdata såsom IP-adresser och GPS-position avseende Användare för det fall en Användare använder våra Applikationer och Tjänster. Genom att samla in lokaliseringsdata möjliggörs det för Användaren att bland annat hitta till biltvättsstationer samt att kunna använda Applikationerna och Tjänsterna på ett tillfredställande sätt. För undvikande av missförstånd samlar Vi endast in sådan lokaliseringsdata vid tillfället då Användaren använder våra Applikationer och Tjänster och Användaren har tillåtit sin enhet att dela lokaliseringsdata.

2.4 Felanmälan

 • Vi samlar in personuppgifter avseende Användare för det fall en besökare eller Användare gör en felanmälan av en biltvättstation. Sådan felanmälan kan göras via ett webbformulär som finns avseende felanmälningar i våra Applikationer eller att skicka ett e-postmeddelande till support@glimra.com.

3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Nedan har Vi sammanställt för vilka ändamål och med vilken rättslig grund dina personuppgifter behandlas.

Rättslig grund för behandlingen:

Ändamål med behandlingen:

Kategorier av personuppgifter:

Fullgörande av avtal

 

Leverera våra Tjänster till Användare.

Registrera och administrera användarkonto (inklusive identifiering och inloggning).

Hantera betalning av beställda Tjänster.

Säkerställa att Applikationerna och Tjänsterna inte nyttjas på ett otillbörligt sätt.

Hantera felanmälningar och reklamationer, besvara dina supportförfrågningar.

Förmedla för Tjänsterna relevant information till Användare, såsom t.ex. villkorsförändringar och uppdateringar.

Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-post och telefonnummer.

Användarinformation såsom användar-ID och enhet- och användaruppgifter.

Lokaliseringsdata såsom IP-adresser och GPS-position.

Fordonsinformation såsom fordonsregistreringsnummer.

Uppgifter om felanmälningar såsom t.ex. tid, plats, kontaktuppgifter och korrespondens.

Rättslig skyldighet

 

 

Fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av tillämpliga redovisnings- och bokföringslagar.

Person- och kontaktinformation såsom namn, e-post och telefonnummer.

 

Intresseavvägning

Användning av användarregister och webbformulär för internorganisatoriska ändamål såsom för att veta vem Vi ska kommunicera med i respektive ärende.

Kommunikation med Användare.

Person- och kontaktinformation såsom namn, e-post och telefonnummer.

 

4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Glimra lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de Tjänster Du önskar som Användare hos Glimra eller som anges i våra ändamål för behandlingen enligt ovan. Detta betyder bland annat att Vi kommer att radera dina personuppgifter i våra databaser när personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. När Vi behåller dina personuppgifter för ändamål som inte är relaterade till vårt avtalsförhållande, t.ex. för ändamål som intresseavvägning, behåller Vi personuppgifterna endast så länge det är nödvändigt och/eller krävs enligt lag för respektive ändamål.
 • Vi behandlar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar, förordningar, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som Vi behandlar för ändamålet att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som en startpunkt under den period som är nödvändig för att Vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

5 MER OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING VID LEVERANS AV VÅRA TJÄNSTER

5.1 Behandling

 • Personuppgifter som Vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra våra Applikationer och Tjänster. Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är att Vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som Användare eller mot dig som vill bli kontaktad av oss.

5.2 Tillgång till dina personuppgifter

 • Personuppgifterna är tillgängliga i sin helhet för utvalda delar av vår personal. Det är endast vissa anställda som har behörig tillgång till användarregister, e-post och bokföring. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter mellan bolag som ingår i samma bolagsgrupp som Arremon Betallösningar AB.
 • Vi använder oss av tredje partsservice för hjälp avseende marknadsföring, betalningstjänster, webbutveckling, lagerhantering och liknande servicetjänster till vilka vi lämnar ut personuppgifter eller vi ger begränsad tillgång till personuppgifter (”Tredje Partsservice”). Samarbete mellan oss och Tredje Partsservice regleras i enlighet med GDPR genom personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. I samband med att Du använder våra Applikationer och Tjänster kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vid varje sådan överföring kommer Vi att säkerställa att överföringen är förenlig med GDPR:s föreskrifter om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6 Kommunikation

 • Glimra har ett berättigat intresse av att kommunicera med dig som Användare runt Tjänsterna och dess användande, samt att marknadsföra för dig relevanta erbjudanden. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål, samt skicka dig push-notiser. För push-notiser krävs det att Du har aktiverat ”tillåt push-notiser” i Din tekniska enhet såsom mobiltelefon, läsplatta, dator eller liknande, varigenom Applikationerna kan nås. Du har alltid rätt att avsäga dig vidare kommunikationen av marknadsföringskaraktär genom att skicka ett e-postmeddelande till support@glimra.com.

7 PERSONUPPGIFTSINCIDENT

 • Om det sker en personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter som Vi är personuppgiftsansvariga för, kommer i orätta händer, kommer Vi omedelbart att anmäla detta till Datainspektionen. Vi kommer avgöra i varje enskilt fall huruvida Vi meddelar detta till Användaren / Användarna.

8 COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

 • Glimra använder cookies på sin webbplats (”Cookies”). Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när Du besöker vår webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor Du är intresserad av. En del av dessa Cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.
 • Vi använder Cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse i Applikationerna. Glimra använder även pixeltaggar för att anpassa din erfarenhet och få information om hur besökare använder Tjänsterna. Pixeltaggar är en osynlig digital bild som används för att samla information om besök på webbsidor.
 • Vi sparar inte dina personuppgifter vad avser Cookies. Du kan blockera Cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om Du väljer att blockera Cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera Cookies måste Du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

9 ÄNDRING I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

 • När det behövs kommer Vi att uppdatera denna Personuppgiftspolicy i syfte att återspegla framtida ändringar i våra Applikationer och Tjänster. När Personuppgiftspolicyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn. Om det sker större ändringar i Personuppgiftspolicyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas Du via anslag i Applikationerna eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna Personuppgiftspolicy då och då så Du håller dig informerad om hur Vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

10 DINA RÄTTIGHETER

 • Du har alltid rätt att:
 • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter Du skulle vilja ha och verifiera den information Vi har om dig. En kopia är gratis att begära. För att säkerställa att det är rätt person som begär ut information så ska en sådan begäran komma från den mejladress som Du tidigare har använt för att kommunicera med oss.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Begäran om rättelse skickas till oss via e-postadress nedan.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet).
 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att Vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.
 • Vid begäran om att få tillgång till dina uppgifter kan Du skicka ett e-postmeddelande till privacy@glimra.com.

________________________

Top