fbpx

GLIMRA – ANVÄNDARVILLKOR

Version 2023:1

Senast uppdaterad: 25 september 2023

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter vid användning av Applikationerna (såsom definierats nedan).

1 ALLMÄNT

1.1 Inledning

 • Glimra Betallösningar AB, org.nr. 559199-8132 (”Glimra” eller ”Vi”), tillhandahåller applikation, webbsida och webbapplikation (”Applikationerna”) genom vilka Glimra erbjuder dig som användare (”Du” eller ”Användare”) möjligheten att hantera och administrera din användning av Glimras biltvättsstationer (”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”). För en närmare beskrivning av Tjänsterna hänvisas till information som finns att tillgå i Applikationerna.
 • Genom att registrera dig som Användare hos Applikationerna och godkänna Användarvillkoren, ingår Du ett avtal med Glimra varvid Du samtycker till att bli bunden av dessa Användarvillkor, Glimras Personuppgiftspolicy (såsom definieras nedan) och alla kundinstruktioner som utfärdas av Glimra från tid till annan. Dessa Användarvillkor reglerar din tillgång till och användning av Applikationerna. Användarvillkoren är ett bindande avtal mellan dig och Glimra.

1.2 Ändringar och tillägg

 • Glimra förbehåller sig rätten att, enligt eget godtycke, ändra dessa Användarvillkor (inklusive prisjusteringar eller pristillägg) vid var tidpunkt utan någon underrättelse därom, underrättelseperiod eller liknande. Om dessa Användarvillkor ändras görs den ändrade versionen tillgänglig via Applikationerna och datumet som anges i ”senast uppdaterad” kommer att justeras. Genom att fortsätta använda Applikationerna eller Tjänsterna därefter godkänner Du de ändrade Användarvillkoren och åtar dig vad som föreskrivs däri. För det fall att Du inte godkänner de ändrade Användarvillkoren, så ska Du upphöra att använda Applikationerna och Tjänsterna genom att avsluta ditt användarkonto (såsom framgår av punkt 7.2 nedan).

2 APPLIKATIONERNA OCH TJÄNSTERNA

2.1 Allmänt om Applikationerna och Tjänsterna

 • Applikationerna och Tjänsterna kan endast användas vid de biltvättsstationer som tillhör Glimra eller vid var tid omfattas av ett avtal med Glimra. De biltvättsstationer som detta innefattar listas i Applikationerna samt med skyltning vid berörd biltvättsstation.
 • Glimra förbehåller sig rätten att, enligt eget godtycke, omedelbart ändra, uppdatera eller stänga ned Applikationerna eller Tjänsterna från tid till annan. Glimra har rätt att göra sådana ändringar eller uppdateringar utan att underrätta Användaren därom innan sådan ändring eller uppdatering sker. Glimra har även rätt att omedelbart avbryta, begränsa eller avsluta Applikationerna eller Tjänsterna i dess helhet eller till viss del (utan att någon ersättning ska erläggas till Användare av Applikationerna eller Tjänsterna). Glimra åtar sig inget driftansvar och lämnar ingen driftgaranti för Applikationerna eller Tjänsterna.
 • Vissa funktioner i Applikationerna kräver att Användaren har aktiverat funktionen ”tillåt åtkomst till platsinfo”, ”tillåt push-notiser” och/eller annan av Glimra vid var tid godkänd teknisk lösning, i Användarens tekniska enhet eller utrustning såsom mobiltelefon, läsplatta, dator eller liknande varigenom Applikationerna kan nås (”Enhet”).

2.2 Användarregistrering

 • En förutsättning för att Du ska få tillgång till Tjänsterna är att Du registrerar dig som Användare hos Glimra. Du registrerar dig som en Användare genom att fylla i namn, e-postadress samt telefonnummer i vårt registreringsformulär som du hittar i Applikationerna. Du mottar till ditt angivna telefonnummer ett sms innehållande en länk som du trycker på för att bli inloggad i Applikationerna och kan börja använda Tjänsterna.
 • För att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna måste Glimra samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Vi gör allt Vi kan för att skydda din integritet och säkerställa att de personuppgifter Vi behandlar är skyddade. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Glimras personuppgiftspolicy som finns att tillgå i Applikationerna (”Personuppgiftspolicy”). Personuppgiftspolicyn beskriver vilka personuppgifter Vi samlar in, varför Vi samlar in dem, den rättsliga grunden för vår behandling av uppgifterna, hur Vi skyddar dem och hur länge Vi lagrar dem. Den beskriver också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).  
 • Efter en godkänd registrering erhåller Användaren en tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidareupplåtbar rätt att nyttja Applikationerna och Tjänsterna. Rätten att nyttja Applikationerna och Tjänsterna gäller så länge Användaren har ett aktivt konto och fullgör sina skyldigheter enligt Användarvillkoren.

2.3 Användarens ansvar och åtaganden

 • Du ansvarar för att använda en Enhet som fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med Applikationerna.
 • Du ansvarar för att tillse att korrekta uppgifter om dig (innefattande relevanta fordon) är registrerade hos Applikationerna. Du åtar dig att löpande uppdatera informationen i ditt användarkonto, för att tillse att informationen däri är fullständig, korrekt och icke-missvisande. Du ansvarar för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras och används på ett betryggande sätt, och inte lämnas ut eller annars görs åtkomliga för obehöriga. Du åtar dig att omedelbart underrätta Glimra på anvisat sätt genom Applikationerna (t.ex. genom meddelande till Glimras kundtjänst), om någon olovligen får tillgång till eller nyttjar ditt användarkonto.
 • Du ansvarar för att genom Glimra registrerat kontokort eller annan betalningsmetod, är giltigt, inte spärrat och att det tillhörande kontot i tillämpliga fall har täckning. Användaren ska uppdatera användarinformationen i Applikationerna om relevanta uppgifter avseende nytt kontokort senast vid utgången av den kalendermånad som föregår den kalendermånad då det angivna kontokortet upphör att gälla.
 • Vid fall där det registrerade kontokortet eller annan betalningsmetod inte är giltig uppstår en skuld. Glimra har rätten att i efterhand fakturera kund den skuld som uppstått i samband med detta.
 • Du bekräftar och godkänner att Du är fullt och ensamt ansvarig för att Du följer tillämpliga lagar och regler som är tillämpliga i samband med användandet av Applikationerna, Tjänsterna eller i samband därmed. I samband med användandet av Applikationerna och Tjänsterna åtar Du dig att inte:
 • bryta mot någon lag, förordning, domstolsbeslut, myndighetsbeslut, nämndbeslut och liknande inkluderande fastighetsrättsliga begräsningar och skattebestämmelser;
 • använda manuella eller automatiska programvaror, maskiner, algoritmer, tekniska hjälpmedel eller annat förfarande för att genomföra en s.k. ”scrape”, ”crawl” eller ”spider” av någon internetsida eller program som är tillgängligt genom, eller i samband med, Applikationerna eller Tjänsterna;
 • använda eller försöka använda dig av Applikationerna eller Tjänsterna genom annan metod än de gränssnitt som Glimra tillhandahåller;
 • använda Applikationerna, Tjänsterna eller annat material som tillhör Glimra för något kommersiellt eller annat bruk annat än sådant bruk som explicit tillåts enligt dessa Användarvillkor;
 • kopiera, lagra eller på annat sätt få tillgång till information på Applikationerna eller Tjänsterna på annat sätt eller med annat syfte än som explicit tillåts enligt dessa Användarvillkor (såsom att söka kopiera eller replikera Applikationerna);
 • söka skada eller påverka Applikationerna eller Tjänsterna exempelvis genom användande av virus eller annan programvara;
 • använda Applikationerna eller Tjänsterna för att distribuera s.k. ”spam” eller icke efterfrågad reklam;
 • använda eller sprida texter, grafik, bilder, musik, programvara (dock inte innefattande Applikationerna), audio, video, information eller annat material som finns i Applikationerna, Användares identitet, Användares personuppgifter, eller annan information som är tillgänglig via Applikationerna eller Tjänsterna, på annat sätt än såsom explicit tillåts enligt dessa Användarvillkor;
 • söka kontakta Användare för att uppmana dessa att ansluta sig till eller stödja tredjemans tjänster eller internetsidor, som konkurrerar med Glimra;
 • uppge falsk, inkorrekt, icke-fullständig eller missvisande information vid användandet av Applikationerna eller Tjänsterna, eller agera agent, ombud eller bulvan för annan vid användandet av Applikationerna eller Tjänsterna;
 • använda Applikationerna eller Tjänsterna för att publicera eller förmedla pornografi, politiska åsikter, stötande material eller annat sådant material som Glimra finner olämpligt; eller
 • uppmuntra eller assistera någon part som söker genomföra något av det som nämns ovan.
  • Glimra har rätt att vidta de åtgärder som Glimra finner önskvärt eller behövligt vid en utredning eller förhindrandet av ett brott mot någon av punkterna ovan eller mot dessa Användarvillkor, däri innefattas bland annat, men inte uteslutande, rätten att utan föregående avisering spärra en Användare från att använda Applikationerna eller Tjänsterna.

3 PERSONUPPGIFTER

 • I enlighet med GDPR är Glimra personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Användaren.
 • Användarens godkännande av Personuppgiftspolicyn anses ske när Användaren registrerar sig hos Glimra och godkänner dessa Användarvillkor enligt vad som anges i punkt 2.2 (Användarregistrering) ovan. Personuppgiftspolicyn är en integrerad del till dessa Användarvillkor och finns tillgänglig via Applikationerna.
 • Genom att använda Tjänsterna bekräftar Användaren att alla personuppgifter som lämnats av Användaren är riktiga och aktuella.

4 KOSTNADER OCH BETALNING

4.1 Allmänt

 • Det är kostnadsfritt att skaffa och inneha ett användarkonto hos Glimra. Användaren betalar endast för de Tjänsterna Användaren väljer att beställa genom Applikationerna, såsom en biltvätt. Glimra förbehåller sig rätten att debitera ytterligare kostnader för våra företagstjänster och fakturaavgift.
 • Priser och avgifter för relevanta Tjänster framgår av Glimras vid var tid gällande prislista som återfinns på biltvättsstationerna.
 • Under särskilda omständigheter kan en Användare tilldelas en gratistvätt vid en av Glimras biltvättsstationer i form av en så kallad digilett. En sådan digilett kan tillhandahållas av Glimra till Användaren via Applikationerna. Glimra förbehåller sig rätten att närsomhelst tilldela, förändra eller återkalla dessa från Användarens konto i Applikationerna. För undvikande av missförstånd kan en gratisvätt som lagrats i Applikationerna inte i något fall utbetalas till Användaren i kontanta medel.

4.2 Betalningsvillkor

 • Betalning av Tjänsterna sker genom debitering av Användarens registrerade kontokort eller genom av Glimra vid var tid accepterat betalningsmetod. Användaren väljer i Applikationerna för vilket belopp Användaren vill tvätta för. Vid påbörjad användning av Tjänsterna reserverar Glimra ett belopp på Användarens bankkonto och transaktionen sker efter avslutad tvättning. Kunder kan även välja att köpa tvättkrediter vilket definieras som “saldo” i Glimras applikation.
 • I de avseenden där Användare har förvärvat saldo gäller följande bestämmelser:
 • Saldot har en giltighetstid om ett år från den tidpunkt då det inhandlades och laddades på Användarens användarkonto.
 • Ett saldo utgör en tvättkredit som kan användas vid Glimras faciliteter. Vid förutbestämda kampanjer eller erbjudanden har Glimra rätten att välja att inte godkänna saldo som ett giltigt betalningsmedel.
 • Överföring av tvättkrediter mellan användare kan genomföras mot en hanteringsavgift. Det är dock inte möjligt att återbetala tvättkrediter till användaren.

5 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Glimra förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsterna från tid till annan. Det är Glimras målsättning att i god tid förväg informera dig om en teknisk förändring sker.
 • För att Du ska kunna använda Applikationerna måste Du ha en fungerande datauppkoppling i din Enhet under tiden Applikationerna används.
 • Applikationerna och Tjänsterna är normalt tillgängliga dygnet runt (beroende på biltvättsstation), med undantag för planerade driftstopp för uppgraderingar, ändringar och underhåll. Användaren är införstådd med att mjukvara aldrig kan testas i alla tänkbara situationer och att avvikelser från avtalad funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå. Glimra förbehåller sig rätten att uppdatera Applikationerna och Tjänsterna med nya funktioner eller i övrigt ändra dessa för att t.ex. anpassa dessa till ny teknik, ny säkerhetsstandard eller nya administrativa rutiner. Glimra ansvarar inte för skador eller förluster som uppkommer i anledning av att Applikationerna eller Tjänsterna inte är tillgängliga, är ur funktion eller innehåller fel.

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • All upphovsrätt (inklusive rätt till datorprogram, källkod, objektkod och algoritmer) and andra immateriella rättigheter (inklusive varumärkesrätt och patent) hänförliga till Applikationerna och dess innehåll innehas, ägs eller licenseras av Glimra eller dess leverantörer och samarbetspartners (”Immateriella Rättigheter”). Inget i dessa Användarvillkor ska anses innebära att en äganderätt till de Immateriella Rättigheterna, eller annan immateriell rättighet, överlåts till en Användare av Applikationerna eller Tjänsterna. Inget i dessa Användarvillkor ska anses innebära att en rättighet till de Immateriella Rättigheterna ges till en Användare av Applikationerna eller Tjänsterna, annat än som explicit framgår av dessa Användarvillkor.
 • Användare av Applikationerna och Tjänsterna ges härmed en icke-överlåtbar, icke-exklusivrätt att använda Applikationerna och Tjänsterna, förutsatt att sådan användning sker i enlighet med dessa Användarvillkor och i sådant syfte som tillåts enligt dessa Användarvillkor.
 • Användaren har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, låna ut, vidareupplåta, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den i Applikationerna ingående mjukvaran. Användaren har inte rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, kompilering, demontering eller på annat sätt försöka komma åt mjukvarans källkod.
 • Användaren ska säkerställa att all information och material som överförs till Applikationerna är fri från skadliga element eller programkod eller sabotageprogram (såsom virus, maskar och trojaner). Användaren ansvarar för att information som Användaren gör tillgänglig genom Applikationerna inte gör intrång i annans rättigheter eller annars står i strid med lag, reglering eller annans rätt.
 • Glimra tillämpar sedvanliga säkerhetsåtgärder för att skydda data. Glimra ansvarar inte för om data, trots vidtagna säkerhetsåtgärder, har blivit tillgängliga för tredje part utan att Glimra agerat vårdslöst.

7 ÖVRIGT

7.1 Aktivitet

 • Användaren loggas automatiskt ut från sitt användarkonto efter tre månader om inte Användaren nyttjar Applikationen under sådan period. För att logga in på nytt behöver Användaren endast ange sitt telefonnummer, varefter Användaren mottar ett sms innehållande en länk som Användaren trycker på för att bli inloggad igen.

7.2 Avslutande av konto

 • Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare. Användaren har rätt att när som helst avsluta sitt användarkonto. Bestämmelserna om Användarens ansvar att erlägga betalning ska dock fortsatt äga giltighet sedan kontot har avslutats. Om det fortfarande finns utestående betalning kvar på ett användarkonto kommer avslutandet inte vara fullständigt förrän de utestående betalningarna har reglerats.
 • Glimra har rätt att med omedelbar verkan avsluta en Användares användarkonto och förhindra och förbjuda Användaren att använda Applikationerna eller Tjänsterna, utan iakttagande av någon uppsägningstid och utan att uppge något skäl.
 • Användare har rätt att avsluta dess användarkonto genom att skicka ett e-postmeddelande till support@glimra.se. Vänligen notera att vid Användarens avslutande av användarkonto fortsätter alltjämt dessa Användarvillkor att vara gällande avseende det tidigare användandet av Applikationerna och Tjänsterna. Användare har inte rätt att säga upp dessa Användarvillkor, utan har endast rätt att sluta använda Applikationerna och Tjänsterna.

7.3 Ansvarsbegränsning

 • Glimra lämnar ingen garanti, utfästelse eller försäkran om att Applikationerna eller Tjänsterna, tillhandahålls säkert, utan avbrott, virusfritt, driftsäkerhet eller enligt dina önskemål eller förväntningar eller enligt rimliga förväntningar. Om Du väljer att använda Applikationerna eller Tjänsterna gör Du det på egen risk.
 • Glimra ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer för Användaren på grund av fel eller avbrott i Applikationerna eller Tjänsterna. För det fall Användaren inte är nöjd med Tjänsterna kan Användaren när som helst avsluta sitt användarkonto i enlighet med dessa Allmänna villkor.
 • Glimra ansvarar inte för att skador eller förlust till följd av:
 • att en teknisk funktion är ur funktion;
 • att ett mobiltelefonnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar;
 • att Tjänsterna har avbrutits på grund av skäl som visar sig vara oriktiga, men Glimra hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden;
 • att Användarens användaruppgifter förloras eller stjäls och missbrukas av en tredje part;
 • Användarens fel eller försummelse, inklusive att Användaren inte korrekt har påbörjat eller avslutat en Tjänst;
 • att Användaren inte har tillgodogjort sig tillhandahållen information eller uppfyller sina åtaganden eller i övrigt inte har följt Glimras instruktioner; eller
 • Force Majeure (se punkt 7.8.1).
  • Glimra ansvarar inte under några omständigheter för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador.
  • För det fall att Glimra har agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst ska Glimras sammantagna ersättningsskyldighet under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110). För undvikande av missförstånd ska ingen ersättningsskyldighet föreligga såvida Glimra inte har agerat med uppsåt eller med grov vårdslöshet.
  • Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lag.

7.4 Skadelöshetsförbindelse

 • Användare av Applikationerna och Tjänsterna åtar sig härmed att hålla Glimra (och Glimras koncernbolag, styrelseledamöter, direktörer, anställda, agenter och rådgivare) skadelösa avseende alla anspråk, skulder, skador, förluster och kostnader uppkomna i samband med eller i relation till (i) dennes användande av Applikationerna eller Tjänsterna, (ii) dennes brott mot dessa Användarvillkor eller andra villkor som gäller i samband med utnyttjandet av Applikationerna eller Tjänsterna, (iii) dennes kommunikation eller annan interaktion med en Användare av Applikationerna eller Tjänsterna och (iv) dennes skapande av ett användarkonto.

7.5 Reklamation

7.4.1              Användaren ska skriftligen reklamera felaktig Tjänst eller debitering till Glimras kundtjänst utan dröjsmål och senast inom sextio (60) dagar från det att den aktuella Tjänsten påbörjades alternativt att Användaren fått kännedom om felet. En reklamation ska tydligt ange typen av fel. Användaren ska i skälig omfattning vara Glimra behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.

7.6 Användarvillkoren                  

 • Användare av Applikationerna och Tjänsterna bekräftar att dessa Användarvillkor utgör den fullständiga regleringen av alla de frågor som Användarvillkoren berör och att Användarvillkoren således ersätter alla tidigare avtal, åtaganden, arrangemang, överenskommelser och utfästelser, såväl muntliga som skriftliga, som ingåtts eller avgetts av någon av Glimra eller någon representant för denna.
 • Parterna är överens om att om någon bestämmelse i Användarvillkoren skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i Användarvillkoren gälla i tillåten utsträckning.

7.7 Överlåtelse

 • Glimra har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Vidare har Glimra rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.
 • Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor. Överlåtelse som sker i strid med detta ska anses ogiltig och nullifieras. Glimra har rätt att överlåta sina rättigheter och förpliktelser som följer av dessa Användarvillkor.

7.8 Force Majeure

 • Glimra är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas på grund av ett hinder som låg utanför Glimras rimliga kontroll, så som t.ex. men inte begränsat till, hinder föranledda av: lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, dataintrång, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk eller bojkott. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Glimra är föremål för nämnda åtgärder.

8 LAG OCH TVISTER

 • Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor, och utomkontraktuella förpliktelser uppkomna i samband härmed, utan beaktande av internationella privaträttsliga regler.
 • Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan parterna. Om parterna inte kan nå en överenskommelse kan tvisten, på Användarens begäran, prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Nämnden kan nås antingen via webbplatsen www.arn.se eller genom brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

________________________

Top